5 ด้าน เตรียมความพร้อมก่อนสูงวัย เพื่อใจเป็นสุข

Dublin Core

Description

เตรียมพร้อมก่อนสูงวัย เพื่อใจเป็นสุข Happy Pre-Aging โดยใช้ หลัก 3 ล 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านร่างกาย กินเป็น นอนหลับ ขยับกาย สบายจิต 2) ด้านความคิดและจิตใจ ตั้งเป้าหมายชีวิต คิดสู้ปัญหา พัฒนาสมอง มองเห็นคุณค่าชีวิต 3) ด้านเศรษฐกิจ วางแผนใช้จ่าย หารายได้เสริม เพิ่มการอดออม 4) ด้านสังคม ไม่ยึดหัวโขน โอนอ่อนตามกาล สานสายสัมพันธ์ ก้าวทันสังคม และ 5) ด้านศรัทธาและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ สิ่งยึดเหนี่ยว เกี่ยวศรัทธา พาใจมั่นคง สุขยืนยง ยามสูงวัย

Date

Format

PDF
Clip

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking