คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังสาธารณภัย

Dublin Core

Description

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 - 2579) ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ เพื่อให้มีระบบการเฝ้าระวัง ประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ และเครือข่ายระบบเฝ้าระวังสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2563 - 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการลดความเสี่ยงต่อสาธารณภัยทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน โดยมีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารความเสี่ยง มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ในการป้องกัน การลดผลกระทบ ที่เกิดจากภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย การเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

Source

https://drive.google.com/drive/folders/1a_61zcPweohsLOZz9q4MDNlJ3qJmkndO

Date

Format

PDF

Language

Identifier

ISBN : 978-616-11-4899-7

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking