คู่มือการสื่อสารของวัยรุ่นกับครอบครัว

Dublin Core

Description

คู่มือการสื่อสารของวัยรุ่นกับครอบครัวฉบับนี้ เป็นแนวทางให้วัยรุ่นสามารถสื่อสารกับพ่อแม่ผู้ปกครองได้รวมทั้งเข้าใจว่าตนเองต้องการสื่อสารอะไร ควรสื่ออย่างไร และสามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม ที่สําคัญยังช่วยให้เข้าใจในความคิดความรู้สึกของพ่อแม่ผู้ปกครอง มีเทคนิคในการสื่อสารเรียนรู้การใช้คํา พูดที่พ่อแม่ผู้ปกครองอยากฟัง รู้ว่าประเด็นใดที่อาจทําห้เกิดความขัดแย้ง รู้วิธีการระงับอารมณ์สามารถนํา ไปปรับใช้ในการพูดคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อบอกความคิด ความต้องการให้พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจหรือยอมรับในสิ่งที่พูดและหาแนวทางที่เหมาะสมร่วมกัน เพื่อลดความขัดแย้งภายในครอบครัว สามารถอยู่ร่วมกันด้วยสัมพันธภาพที่ดีและมีความสุขเพราะครอบครัวคือรากฐานของชีวิต เป็นพื้นฐานของความรัก ความเข้าใจและสายสัมพันธ์อันดีต่อกัน

Date

Format

PDF

Language

Date Created

2021-03-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking