Browse Items (4 total)

  • Tags: คลินิกจิตสังคม

center_court.pdf
หลักสููตรนี้เป็นการสรุปรวบยอดความรู้และทักษะการให้้คำปรึกษาเพื่่อใช้เป็นคู่มือสำหรับการอบรมเตรียมความพร้อมสร้างเสริมความรู้และทักษะให้กับผู้ให้้คำปรึกษามีการสร้างความรู้ความเข้้าใจผ่่านการทำกิจกรรมและการทดสอบประเมินผลการเรียนรู้…

expert_court.pdf
หลักสูตรวิทยากรการให้คำปรึกษา คลินิกจิตสังคมในระบบศาลนี้้ถือเป็นหลักสูตรสำคัญในการพัฒนาวิทยากรการให้คำปรึกษา ซึ่่งเป็นกลไกสำคััญสำหรัับการเพิ่่มศักยภาพผู้ให้คำปรึกษาให้มีทักษะการให้คำปรึกษาการทำความเข้าใจชีวิตมนุษย์ซึ่งมีความหลากหลายและมีประสบการณ์…

family_(book 3).pdf
หลักสูตรเล่มนี้ต่อยอดจาก 1. หลักสูตรการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐาน และ 2. หลักสูตรการให้คำปรึกษาการจัดการภาวะเสพติด สำหรับผู้ให้คำปรึกษาคลินิกจิตสังคมในระบบศาล ที่ผู้ให้คำปรึกษาต้องผ่านการอบรมทั้ง 2 หลักสูตรข้างต้น…

drug_court.pdf
หลักสูตรเล่มนี้ถือเป็นหลักสูตรต่อยอดจาก “หลักสูตรการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ให้คำปรึกษาคลินิกจิตสังคมในระบบศาล” โดยเป็นคู่มือสำหรับการอบรมเตรียมความพร้อม สร้างเสริมความรู้และทักษะให้กับผู้ให้คำ…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2