เลือกดูจากรายการ


แผ่นพับเด็กออทิสติก ควรรู้อะไรบ้างในสถานการณ์ของ COVID-19 -แปลง.pdf

เด็กออทิสติก ควรรู้อะไรบ้าง ในสถานการณ์ของ COVID-19

หากในครอบครัวมีเด็กออทิสติก ผู้ปกครองควรพูดคุยเกี่ยวกับ COVID-19 เพื่อให้แน่ใจว่าเด็ก ๆ รู้เรื่องที่จำเป็น โดยที่ไม่ทำให้เกิดความกังวลโดยใช่เหตุ…

Position: 375 (29 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2

X